TEL: +31 (0) 20 8943878

SHAVING MYTH 6 – SHAVING EVERYDAY DAMAGES THE SKIN

MYTH_6